شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ بهار اومده ، نگار اومده ، حسين اومده ، رويت قمر شده ، علي باز پدر شده ، دوباره بي بي زهرا مادر شده ، کف بزنيد حسن برادر شده ، فتبارک الله احسن الخالقين ، کشتي نجات فترس اومد ، يا زهرا...
علي چشم تو روشن ...
پروانه-8
خوب نيست تا اين حد بي پرده اسم بردن ! فکر مي کنم قبلا هم گفته بودم.
تسبیح دیجیتال
ناموس خدا..
رتبه 95
1 برگزیده
1756 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top