شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ خدا نقاشي مهتاب مي کرد ، دل هفت آسمان را آب ميکرد ، براي زينت درهاي جنت ، فقط عکس ابا الفضل قاب مي کرد ، اعياد شعبانيه مبارک ، يا زهرا...
چراغ جادو
ناموس خدا..
رتبه 95
1 برگزیده
1756 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top